Shutdown

Shutdown

Shutdown 21/11/2017
Shutdown 21/11/2017
Shutdown 21/11/2017
Shutdown 20/11/2017
Shutdown 20/11/2017
Shutdown
Shutdown
Shutdown
Shutdown
132kv Peshawar Fort
132kv Sakhi Chashma
132kv Peshawar Ind
132kv Peshawar Ind
132kv Jamrud
132kv Peshawar City
11kv Bashir Abad-1, 11kv Shahi Bagh
11kv Bashir Abad-II
11kv Old Deh Bahader, 11kv New Deh Bahader, 11kv Old Kohat road, 11kv Industrial, 11kv Dora Road
11kv Banamari, 11kv Gul Berg, 11kv Swati Patak, 11kv Landi Arbab-I & II
11kv Hyatabad-1, 11kv Hayatabad Surgical, 11kv Mohmand Steel
11kv Nishter Abad, 11kv Zaryab, 11kv Sikandar Pura, 11kv Islamabad, 11kv Faqir Abad-2
16,18,21,25/11/2017 (0900-1500 hrs)
16,20/11/2017 (0900-1500 hrs)
18,20/11/2017 (0900-1400 hrs)
18,19,25,26/11/2017 & 02,03,10/12/2017 (0900-1500 hrs)
16,18,21,25/11/2017 (0900-1500 hrs)
33kv Transmission line Battal-Thakot Section 33kv Thakot Besham, Patan will be affected and llkv OIG Battagram-1 & 2 will also be affected for safety purpose. 17,18,19,20,21/11/2017 (0900-1400 hrs)
132kv Chakdara
132kv Dargai
132kv Timergra
132kv Jamrud
132kv Peshawar Cantt
132kv Peshawar Cantt
132kv KDA Kohat
132kv Peshawar Cantt
132kv Shabqadar
132kv Shabqadar
132kv Shahibaqh
132kv Kohat
132kv SWAT
132kv Chakdara
66kv Timergara
132kv Daggar
132kv Khawazakhela
132kv Swat, 132kv Khawaza Khela, 132kv Madyan, 132kv Shanqla
11kv Old Mian Khan, Kot, Industrial, Malakand Steel, Kot Express, Taj Steel-1 & 2, Malakand.
11kv Timer Gara Exp, Timergara old, aka khel, Auxiliary
Load of 132kV GSS Jamrud will be shifted to 132kV GSS Hayat Abad & the load of 132kVGSS Peshawar University will be shifted to 500kV Sheikh Muhammadi through E1201 & E1101.
11kv Palosai-1, Scarp, University Town, Mall Road
11kv Warsak Rd, Tehkal, PAF Base, Civil Aviation
No area will be affected
Load of 132kv P/Cantt GSS will be shifted to 132 kv GSS Peshawar University with 30MW load shedding at 132kv GSS P/University P/Cantt & Hayatabd.
11kv Katozai, Haleemzai, Moran Koroona, Sarokali, Mirzai
11kv Pehlawan Qilla, Adizai, Shabqadar Fort, Kangra, Fatima Khel, Iridustiral-2
11kv KSM, Haryana-1 & 2, Latif Abad, Charsadda Road, Eid Gah
No area will be affected
132kv Khawaza Khela, Madyan, Shangla.
66kv GSS Timergara, Wari, Dir, Chitral
11kv Karakar, Gokand, Irregation Scheme, Salarzai, Chegherzai
11kv Charbagh, Shin Drushkela, Charbagh, Express, Matta
16/11/2017 (0900-1700 hrs)
20/11/2017 (0900-1500 hrs)
22/11/2017 (1000-1500 hrs)
18/11/2017 (0900-1700 hrs)
19/11/2017 (0800-1200 hrs)
19/11/2017 (1200-1600 hrs)
19/11/2017 (0830-1630 hrs)
19/11/2017 (0900-1700 hrs)
20/11/2017 (0800-1400 hrs)
20/11/2017 (0800-1400 hrs)
21/11/2017 (0830-1630 hrs)
23/11/2017 (0900-1700 hrs)
25/11/2017 (0900-1700 hrs)
28/11/2017 (0900-1700 hrs)
27/11/2017 (1000-1500 hrs)
29/11/2017 (1000-1500 hrs)
132kv Swabi 11kv Marghuz feeder, 11kv Shah Mansoor Hospital, 11kv Town-1 & 2, 11kv Marhguz Rural, 11kv Panjpir, 11kv Zaida, 11kv Lahore City, 11kv Chotal Lahore 18,19,25,28/11/2017 (0900-1500 hrs)
132kv Hattar 11kv Solve Tech, 11kv FDL, 11kv Mian Steel, 11kv Ali Steel, 11kv Hattar-G, 11kv AI-Hadded, 11kv Neelum Steel, 11kv Nationat Steel, 11kv Rehmat Steel, 11kv Capital Steel, 11kv Hattar No.4, 11kv Mujahid Steel, 11kv Pak: Accommulator, 11kv Hattar-5, 11kv Wah Noble, 11kv SAC, 11kv Mustahkum, 11kv HEC, 11kv Echo Pack, 11kv Muree Glass, 11kv Biffo, 11kv Neelum-2, 11kv Nomi Steel, 11kv Hattar Steel, 11kv Coronit Food, 11kv Syntronics, 11kv Hattar-1 & 2, 19,26/11/2017 (0800-1600 hrs)
132kv Madyan GSS 11kv Bahrain feeder 14,15,16,18,19,20,21/11/2017 (0800-1600 hrs)
132kV GSS Murree Road Abbott Abad
132kV GSS Murree Road Abbott Abad
11KV O/G Nawasher, 11KV SDA, 11KV Thandyani
11kv Town feeder, 11kv Cantt, 11kv Link Feeder
14,16,18/11/2017 (0800-1400 hrs)
16,19,21/11/2017 (0800-1400 hrs)
Shut down on 10/13MVA Power T/F T-2 controlling Breaker PZU-82 a/w incoming & out coming at 132kv GSS Pezu
Shut down on 10/13MVA Power T/F T-3 controlling Breaker PZU-83 a/w incoming & out cominq at 132kv GSS Pezu
Shut down on 132kv T/L KDA - Kohat-Hangu Section having controling Breaker KDA-3 Ckt No.1 at 132kv GSS KDA Kohat
Shut down on 132kv Braker KHN-82, controlling 40MVA Power T/f T -2 at 132kv GSS Kohat
Shut down on 132kv T/Line Kohat-Daud Khel Section Ckt No.2 controlling Breaker KHN-9 at 132kv GSS Kohat
11kv O/G Pai, Langer Khel, Khyber
11KV olg Pezu, Abdul Khel, Gur langi
No area will be affected
11kv O/G BCM, OTS, Saleeper Factory, Ali Zai Khushal, Bosti khel, City-4, PAF, Toppy, Bili Tang
No area will be affected
17/11/2017 (0900-1300 hrs)
17/11/2017 (1300-1700 hrs)
18/11/2017 (0830-1630 hrs)
20/11/2017 (0900-1600 hrs)
20/11/2017 (0830-1630 hrs)
132kV GSS Murree Road Abbott Abad
132kV GSS Murree Road Abbott Abad
11KV O/G Nawasher, 11KV SDA, 11kv Thandyani
11kv Town feeder, 11kv Cantt, 11kv Link Feeder
14,16,18/11/2017 (0800-1400 hrs)
16,19,21/11/2017 (0800-1400 hrs)
132kv Peshawar Indl
132kv Peshawar Indl
132kv Peshawar Indl
11kv Badaber, 11kv Mashogager
11kv Old Badaber, 11kv Hassan Khel
11kv Syphan
15,16,18,19/11/2017 (0800-1400 hrs)
22,23,25,26/11/2017 (0800-1400 hrs)
27,28,29,30/11/2017 (0800-1400 hrs)
Shut down on 20/26 MVA 132/11kv Power T/F T-4 controlling Breaker HRP-84 at 132kv GSS Haripur 11kv Kkot-1 & 2, KTS-2, Zeb Pharma, Phosphate 15/11/2017 (1000-1300 hrs)
Shut Down on 132kV Transmission Line Burhan-Haripur (Controlling breaker HRP-6) At 132kV GSS Haripur.
Shut Down on 10/13MVA, 132/11kV Power Transformer T-1, (Controlling Breaker SOD-81), Along with Incoming & Outgoing Breakers At 132kV GSS Shabqadar.
Shut Down on 40MVA, 132/11kV Power Transformer T-2, (Controlling Breaker SOD-82), Along with Incoming & Outgoing Breakers At 132kV GSS Shabqadar.
Partial load shedding will be carried out at 132kV GSS Haripur & Abbottabad
11 kV O/G Khwajawas & Sreekh.
Feeding 66kV GSS Ghallani & Lakarai (UNDER TESCO)
14/11/2017 (0800-1600 hrs)
15/11/2017 (0800-1200 hrs)
15/11/2017 (1200-1600 hrs)
132kv Swat
132kv Chakdara
11kv Saidu Sharif, 11kv Marghuzar, 11kv Gul Kada, 11kv Saidu Baba, 11kv Senor
11kv Badwan, 11kv Ouch, 11kv Auxilery, 11kv Thana, 11kv Batkhela, 11kv Jalala feeder, 11kv Aitimad Flour Mills, 11kv Hisar Baba, 11kv Express Batkhela, 11kv Khanpur, 11kv Express Talash, 11kv Asbanr, 11kv Yar Steel Mills, 11kv Allah dhand, 11kv Chakdara, 11kv PDC, 11kv Pervez Shaheed
14,15,16,21,22/11/2017 (0800-1400 hrs)
11,14,18,21,23,28,30/11/2017 (0800-1400 hrs)
Shut down on 132kv T/line Pabbi-Nowshera Indl Section having controlling Breaker ISO 2-1 at 132kv GSS Pabbi & SNI-4 at 132kv GSS Nowshera Indl
Shut down on 20/26MVA, 132/11KV T/line Power TIF T-6 contl Breaker TNK-86 a/w incoming & out going breaker at 132kv GSS Tank
Shut down on 20/26MVA, 132/11KV T/line Power TIF T-7 contl Breaker TNK-87 a/w incoming & out going breaker at 132kv GSS Tank
Shut down on 10/13MVA, 10/13MVA, 132/11kV Power Transformer T-1, (Controlling Breaker PRV-81), Along with Incoming & Outgoings Breakers At 132kV Prova.
Shut down on 10/13MVA, 20/26MVA, 132/11kV Power Transformer T-3, (Controlling Breaker PRV-83), Along with Incoming & Outgoings Breakers At 132kV Prova.
Shut down on 10/13MVA, 20/26MVA, 132/11kV Power Transformer T-1, (Controlling Breaker GMU-81), Along with Incoming & Outgoings Breakers At 132kV GSS Gomal University.
Shut down on 20/13MVA, 20/26MVA, 132/11kV Power Transformer T-2, (Controlling Breaker GMU-82), Along with Incoming & Outgoings Breakers At 132kV GSS Gomal University.
Load of 132kv GSS Pabbi Nowshera Industrial will be shifted to 220kv GSS Mardan with 20 MW load shedding will be carried out at 132kv Pabbi.
Load of 132kv GSS Nowshera Industrial will be shifted to 220kv GSS Mardan & 132kv GSS Pabbi will be remain energized from 132kv GSS Peshawar City by RCC ISO
11kv Dabara, 11kv Ranwal
11kv Gul Imam, Mulazai-1, Tank city, Sabir Baba
11kV O/G Prova & Skindaer (P/TF:T-1)
11kV O/G Naiwela, Rashid, Kirry Shamozai, Ramak, Miran Sugar Mill (PITF:T-3).
11kV O/G Qureshi Mor, University Campus & Chashma Sugar Mill
11kV O/G Fateh & Kulachi Wala
12/11/2017 (0900-1700 hrs)
14/11/2017 (0900-1700 hrs)
14/11/2017 (0900-1300 hrs)
14/11/2017 (1300-1700 hrs)
21/11/2017 (0800-1030 hrs)
21/11/2017 (1100-1330 hrs)
23/11/2017 (0900-1300 hrs)
23/11/2017 (1300-1700 hrs)
132kv Mansehra 11kv City-1 13,15,20,22,27,29/11/2017 (0800-1400 hrs)
132kv Pabbi 11kv Spin Khak, 11kv Panakot, 11kv Jalozai-I & II, 11kv Sheikhan, 11kv Pabbi City, 11kv Dagai, 11kv Chirat Cantt 09,15,21,23,29/11/2017 (0800-1400 hrs)
132kv Warsak
66kv Warsak
132kv Jalala
132kv Jalala
11kv Colony-1, 11kv Kochhian, 11kv Mathra-1 & 2, 11kv Swat Scout, 11kv SafdarAbad
11kv Damsied, 11kv Mulagori, 11kv Tatara, 11kv Sher Bridge
11kv Jehangir Abad, 11kv Narai Wala, 11kv Takht Bahi
11kv Rehman Cotton Mills
08,09,11,13,14,15,16/11/2017 (0900-1500 hrs)
08,09,11/11/2017 (0900-1500 hrs)
09,15,21,23,28/11/2017 (0800-1400 hrs)
09,15/11/2017 (0800-1400 hrs)
132kv S/C T/line Mardan-Dobiyan CB E13Q1 Mardan DBN-2 Dobiyan
132kv S/C T/L Dobiyan-Hussai CB DNN-3 Dobiyan-Hussai (ISO Bay)
Partial load-shedding will be involved
132kv GSS Hussai, 132kv Daggar
14,15/11/2017 (0830-1830 hrs)
16,18,20,22/11/2017 (0830-1830 hrs)
Shut down on 15/10MVA, 132/33KV Power T/f T-1 controlling Breaker BNU-81 at 132kv GSS Bannu
Shut down on 132kv Breaker GBT-81, controlling 10/13MVA, 132/11kv Power Transformer T-1 at 132kv GSS Gumbat
Shut down on 15/10MVA, 132/33KV Power T/f T-2 controlling Breaker BNU-82 at 132kv GSS Bannu
Shut down on 20/26MVA, 132/11 KV Power T/f T-4 controlling Breaker BNU-84 a/w in-coming & outgoing breakers at 132kv GSS Bannu
Shut down on 20/26MVA, 132/11 KV Power T/f T-5 controlling Breaker BNU-85 a/w in-coming & outgoing breakers at 132kv GSS Bannu
No area will be affected
11kv Khushal Garh, 11kv Jawaki
33kv Mir Ali will be affected while 66kv Kuram Garhi will be fed through T-1
11kv O/G BW. Mill, UET, Havid, Scarp, City-3, Jani Khel-1, City-2 & 4
11kv Fatma Khel-1, 2, Naurar-2 ,3, Mandan-2, Bazar Ahmad Khan, Cantt Express
08/11/2017 (0900-1300 hrs)
09/11/2017 (0900-1500 hrs)
14/11/2017 (0900-1300 hrs)
16/11/2017 (0900-1300 hrs)
16/11/2017 (1300-1700 hrs)
132kv E8Q1 Controlling Mardan-Dargai Circuit at 220kv GSS Mardan 30MW (rest of the load will be shifted to 132kv Mardan-2 (E1SQ1) & Mardan-Jalala-Chakdara (E17Q1) Circuit. 08/11/2017 (0900-1300 hrs)
132kv GSS Murree Road, Abbott Abad
132kv GSS AMC Abbott Abad
132kv GSS Peshawar Cantt
11kv Sherwan
11kv Tanawal
11kv Tehkal-1
09,16,23,30/11/2017 (0900-1400 hrs)
06,13,20,27/11/2017 (0900-1400 hrs)
11,14/11/2017 (0900-1300 hrs)
132kv GSS Murree Road, Abbott Abad
132kv GSS AMC Abbott Abad
132kv GSS Peshawar Cantt
11kv Sherwan
11kv Tanawal
11kv Tehkal-1
09,16,23,30/11/2017 (0900-1400 hrs)
06,13,20,27/11/2017 (0900-1400 hrs)
11,14/11/2017 (0900-1300 hrs)
132kv GSS Jamrud
132kv GSS Charsada
132kv GSS Rajjar
11kv O/G Kacha Garhi, Express-2, Hayatabad-1, Omroc, Karkhano Market, PPI, Express-3
11kv O/G Charsada-3, Tarangzai, Nisatta, Bahlola, & Industrial
11kv O/G New Utmanzai, Sheikh Abad-2, Industrial, & Khan Mai
05/11/2017 (0800-1400 hrs)
09/11/2017 (0800-1200 hrs)
09/11/2017 (1300-1700 hrs)
132kv Peshawar City
132kv Peshawar City
132kv Peshawar City
11kv Nishtarabad, Gulbahar-1, Zaryab, Surezai, Pandu Road
11kv Radio Pakistan, Jagra, Chamkani, Urmar, Chughal Pura, Hashtnagri, Lala, Sikandar Pura
11kv Gulbahar-2, Baghbanan, Islamabad, Faqirabad, NHA, Sethi Town, Molvi Jee Hospital, Sheikh Abad
13/11/2017 (0800-1400 hrs)
14/11/2017 (0800-1400 hrs)
16/11/2017 (0800-1400 hrs)
132kv Mansehra 11kv Qalanderabad 04,05,06,07/11/2017 (0900-1400 hrs)
132kv Peshawar Cantt
132kv Peshawar Cantt
132kv Peshawar University
132kv Warsak
132kv Peshawar Cantt
132kv Sakhi Chashma
11kv Palosi-1
11kv Palosi-2
11kv Regi feeder
11kv Safdar Abad
11kv Tehkal payan
11kv Pajjagi
11,20/11/2017 (0900-1400 hrs)
13,21/11/2017 (0900-1400 hrs)
14,22/11/2017 (0900-1400 hrs)
15,23/11/2017 (0900-1400 hrs)
18,27/11/2017 (0900-1400 hrs)
16,25/11/2017 (0900-1400 hrs)