Shutdown

Shutdown

Name of Grid Station Affected Areas Effective Date & Time
132KV Abbottabad-Haripur
132KV Abbottabad cont:
132KV Abbottabad
132KV Muzaffarabad
132KV GSS Hayatabad
132KV Abbottabad
No area will be affected
11kv O/G Link Road, Bagnoter, Cantt., Damtor, Thandiani
11kv O/G REPCO, Kehal, Nawasher
33kv GSS Chattar Klass, Mahjol
11kv Hayatabad No. 6, 11kv Hayatabad No. 7, 11kv Hayatabad No. 8, 11kv Hayatabad No. 9, 11kv Hayatabad No. 10, 11kv Ceil Wood, 11kv Green Wood
132kv Nathia Gali
19/08/2017 (1000-1400 hrs)
21/08/2017 (1000-1400 hrs)
22/08/2017 (1000-1400 hrs)
24/08/2017 (1100-1400 hrs)
22/08/2017 (0800-1400 hrs)
26/08/2017 (1000-1400 hrs)
132KV Peshawar Fort
132KV Peshawar City
11kv Karimpura
11kv Hashtnagri
21,24/08/2017 (0800-1200 hrs)
24,28/08/2017 (0800-1200 hrs)
132KV Chakdara
-do-
-do-
11kv Badwal, 11kv Ouch, 11kv Auxilary, 11kv Thana, 11kv Batkhela, 11kv Aitimad Floud Mills, 11kv Jalala Feeder
11kv Hissar Baba, 11kv Express Batkhela, 11kv Khanpur, 11kv Asband, 11kv Express Talash, 11kv Yar Steel Mills
11kv Alla Dhand, 11kv Chakdar, 11kv PIDC, 11kv Pervezs Shaheed
19,22,23,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-do-
-do-
132KV Peshawar Cantt
132KV Peshawar University
132KV Warsak
132KV Peshawar Cantt
132KV Sakhi Chashma
132KV Peshawar Cantt
11kv Palosi-1
11kv Regi feeder
11kv Safdar Abad
11kv Tehkal Payan
11kv Pajjagi
11kv Palosi-2
19,27/08/2017 (0800-1100 hrs)
21,27/08/2017 (0800-1100 hrs)
22,28/08/2017 (0800-1100 hrs)
23,28/08/2017 (0800-1100 hrs)
21,24/08/2017 (0800-1100 hrs)
22,24,26/08/2017 (0800-1100 hrs)
132KV Khawaza Khela 11kv Shangla, 11kv Charbagh, 11kv Charbagh Exp, 11kv Khwazakhela, 11kv Matta, 11kv Shawar, 11kv Chupial, 11kv Balder, 11kv Shin, 11kv Dursh Khela 19,24,29/08/2017 (0630-1230 hrs)
132KV DI Khan & GMU-2 at 132KB GSS Gomal University No area will be affected 24/08/2017 (0700-1000 hrs)
33KV Peshawar Industrial 11kv Deha Bahader-1, 11kv Deha Bahader-2, 11kv Sheikh Muhammadi, 11kv Bara, 11kv Pishtakhara, 11kv Landi Arbab-1 19,21,23,26/08/2017 (0700-1700 hrs)
33KV Dir-Chitral-Jutilusaht Transmission Line 33kv Chitral & Jutiusaht Sub Stations 18,19/08/2017 (0700-1800 hrs)
132KV Swabi
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
11kv Swabi City
-----------
11kv Manari
-----------
11kv Bamkhel
-----------
11kv Baja Express
-----------
11kv Jhanda
-----------
11kv Palo Dhand
-----------
11kv Charbagh
-----------
11kv Mansabadar
-----------
11kv Sheikh Jana
-----------
11kv Khadu Khel
-----------
11kv Totalai
21,23,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
-do-
-----------
-do-
-----------
19,22,24/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
-do-
-----------
21,23,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
-do-
-----------
-do-
-----------
-do-
-----------
21,23,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
-do-
132KV Charsadda
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
132kv Rajjar
--------------
-do-
--------------
132kv Charsadda
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
132kv Tangi
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
11kv Charsadda-I
-----------
11kv Charsadda-3
-----------
11kv Charsadda-2
-----------
11kv Charsadda-4
-----------
11kv Shardheri
-----------
11kv Utmanzai
-----------
11kv Sheikhabad-2
-----------
11kv Behlola
-----------
11kv Turangzai
-----------
11kv Rajjar
-----------
11kv Gul Abad
-----------
11kv Prang
-----------
11kv Nisata
-----------
11kv Kalyas
-----------
11kv Prang-2
-----------
11kv Dargai
-----------
11kv Umarzai
-----------
11kv Sherpao
-----------
11kv Umarzai-2
-----------
11kv Ziam
-----------
11kv Dakki
19,21,23,28/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
17,19,22,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,21,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
17,22,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,21,23,28/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,21,23,28/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,22,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,21,23,25/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,22,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,21,23,25/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,22,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,21,23,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,22,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,21,23,28/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,22,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,22,24,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,26,28/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
19,23,29/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
21,28/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
23,29/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
21,26,28/08/2017 (0800-1200 hrs)
132KV Mansehra
--------------
132kv GSS Oghi
--------------
132kv GSS Murree Road Abbott Abad
11kv Baffa, 11kv Shinkiari, 11kv Dhondial, 11kv Pakhal
-----------
11kv Daraband, 11kv Dilbori
-----------
11kv O/G Nawasher, 11kv SDA, 11kv Thandyani, 11kv Cantt Feeder, 11kv Town Feeder, 11kv Link Feeder
17,19,20/08/2017 (0700-1400 hrs)
-----------
17,19,20,22,23,26,27/08/2017 (0800-1400 hrs)
-----------
17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30/08/2017 (0800-1400 hrs)
-----------
17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30/08/2017 (0800-1400 hrs)
-----------
17/08/2017 (0800-1300 hrs)
-----------
19/08/2017 (0800-1300 hrs)
132KV Peshawar University
--------------
132kv Peshawar City
--------------
132kv Peshawar Cantt
--------------
132kv Peshawar University
--------------
132kv Charsadda
--------------
132kv Shabqadar
11kv Gharib Abad, 11kv Rahat Abad-I, 11kv Rahat Abad-II
-----------
11kv Lala, 11kv Jagrah, 11kv Chamkani, 11kv Nishterabad, 11kv Zaryab, 11kv Sikandar Pura, 11kv City Town, 11kv Islamabad, 11kv Faqir Abad-2
-----------
11kv University Town, 11kv KTH feeder
-----------
11kv Circular Road
-----------
11kv Kalyas, 11kv Nisatta, 11kv Dargai, 11kv Rehman CNG, 11kv Industrial, 11kv Charsadda-1
-----------
11kv SRO Kaly, 11kv Haeemzai, 11kv Rashakai, 11kv Pir Qalla, , 11kv Fatima Khel
17,21,23,28/08/2017 (0700-1300 hrs)
-----------
17,19,20,22,23,26,27/08/2017 (0800-1400 hrs)
-----------
17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30/08/2017 (0800-1400 hrs)
-----------
17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30/08/2017 (0800-1400 hrs)
-----------
17/08/2017 (0800-1300 hrs)
-----------
19/08/2017 (0800-1300 hrs)
132KV Dalazak
--------------
132kv Shahibagh
--------------
22kv Shahibagh
11kv Gulbela-1 & 2
-----------
11kv Naguman-I
-----------
11kv Naguman-II
23,24/08/2017 (0800-1100 hrs)
-----------
17/08/2017 (0800-1100 hrs)
-----------
-do-
132KV Mansehra
--------------
-do-
--------------
-do-
--------------
-do-
11kv City-1
-----------
11kv City-2
-----------
11kv Mangloor
-----------
11kv Lassen Nawab
19,21,22,24,26/08/2017 (0800-1400 hrs)
-----------
-do-
-----------
17,21,23,26/08/2017 (0800-1200 hrs)
-----------
22,24,29/08/2017 (0800-1200 hrs)
132kv Mansehra-Ogai-Battal No Area will be affected 17/08/2017 (1000-1400 hrs)
132kv Hattar 11kv Solve Tech, 11kv FDL, 11kv Mian Steel, 11kv Ali Steel, 11kv Al-Hadeed, 11kv Neelum Steel, 11kv National Steel, 11kv Rehmat Steel, 11kv Capital Steel, 11kv Hattar No.4, 11kv Mujahid Steel, 11kv Pak: Accommulator, 11kv Hattar-5, 11kv Wah Noble, 11kv SAC, 11kv Hattar-6, 11kv Mustahkum, 11kv HEC, 11kv ECHO Pack, 11kv Murree Glass, 11kv Biffo, 11kv Nomi Steel, 11kv Hattar Steel, 11kv Coronit Food, 11kv Syntronics, 11kv Hattar-2 20,27/08/2017 (0600-1400 hrs)
132kv Peshawar Fort 11kv Shahi Bagh 12/08/2017 (0800-1100 hrs)
132kv AMC Abbottabad
------------
132kv Muree Road Abbottabad
------------
132kv Abbottabad
------------
-do-
11kv Jangi, Mandian
-----------
11kv Cantt
----------
11kv Town feeder
----------
11kv Cantt feeder
16,19,24/08/2017 (0800-1400 hrs)
------------
16,19,24/08/2017 (0800-1400 hrs)
------------
21,28/08/2017 (0900-1500 hrs)
------------
19,24/08/2017 (0900-1500 hrs)
132kv Haripur
------------
-do-
------------
132kv Haripur
------------
66kv Haripur
11kv KTS-1 & 2
-----------
11kv Swabi, 11kv PIDT
----------
11kv Sarai Niamat Khan
----------
11kv Baian
15,16/08/2017 (0800-1400 hrs)
------------
-do-
------------
12,15,19,21,23,26,29/08/2017 (0800-1400 hrs)
------------
-do-
132kv Abbottabad 11kv Link, 11kv Town 12/08/2017 (0800-1200 hrs)
132kv Mardan - II 11kv Shah Dand, 11kv Par Hoti, 11kv Doran Abad, 11kv Malakand Road, 11kv Shankar, 11kv New Bughdada, 11kv Babini (Col: Jawad), 11kv New Eidgah, 11kv Bala Garhi, 11kv Lekson Tobacco Com., 11kv Jaganath, 11kv Gajju Khan, 11kv Mall Road, 11kv Garhi Kapura, 11kv Zando, 11kv Aziz Batti 10,15,16,17,22,23,24,29,30,31/08/2017 (0800-1100 hrs)
66kv DI Khan - Kulachi - Darban section
------------
132kv GSS Prova
------------
132kv GSS Prova
------------
132kv GSS Prova
------------
132kv GSS Bannu
------------
132kv GSS Bannu
66kv GSS Kulachi, 66kv GSS Draban
-------------
132kv Prova & Partial shutdown on 30MW at 132kv GSS DI Khan & its connected Grid Stations
-------------
-do-
-------------
11kv Prova, 11kv Sikander
-------------
11kv O/G Ismail Khani, Madan-1, Ghoriwala, Shah Baz Azmat Khel, Baka Khel-2, City-1
-------------
11kv B.W. Mills, UET, Havid, Scarp, City-3 & 4, Jani Khel-1 & 2
10/08/2017 (0800-1200 hrs)
--------------
10/08/2017 (0700-0900 hrs) instead of 07/08/2017
--------------
10/08/2017 (1600-1800 hrs) instead of 07/08/2017
--------------
10/08/2017 (0600-1400 hrs) instead of 07/08/2017
--------------
15/08/2017 (0800-1200 hrs)
--------------
17/08/2017 (0800-1200 hrs)
132kv Jehangira
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
132kv NSR City
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
-do-
------------
132kv NSR Cantt
------------
-do-
------------
-do-
11kv Jehangira Town
-------------
11kv Attock
-------------
11kv Kher Abad
-------------
11kv Darwazgai
-------------
11kv Niampur
-------------
11kv RA Bazar
-------------
Zkk Sahib
-------------
11kv Manki Sharif
-------------
11kv Armour Colony
-------------
11kv Akora-1
-------------
11kv Akora-2
-------------
11kv Main Essa
-------------
11kv Adamzai
-------------
11kv Tubewell
-------------
11kv KK Khattak
-------------
11kv NSR Cantt
-------------
11kv Pir Sabbaq
-------------
11kv Companybagh
15,21,24/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
17,23,29/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
21,24,28/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
15,18,23/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
18,26,28/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
10,21,29/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
15,23,30/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
16,24,31/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
17,28/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
18,22,29,30/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
13,16,19/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
22,24,28/08/2017 (0800-1300 hrs)
--------------
15,17/08/2017 (0800-1300 hrs)
132kv Daggar
------------
-do-
11kv Chagharzai, 11kv Nawagai, 11kv Suni Gram, 11kv Chamila, 11kv Ambela
-------------
11kv Karakar, 11kv Asherzai, 11kv Salarzai, 11kv Elam, 11kv Gokand, 11kv Dewan Baba, 11kv Pir Baba, 11kv Scheme
10,16,17/08/2017 (0700-1300 hrs)
--------------
09,21,23,24/08/2017 (0700-1300 hrs)
132kv Peshawar University (Busbar) 132kv Grid Station Peshawar University will be affected. 12/08/2017 (0700-1200 hrs)
132kv DI Khan
-------------
132kv GSS DI Khan
11kv O/G Muslim Bazar, Muyalee-1 & 2, Cantt-1, Town Hall, Saggu, Mandara
-------------
11kv O/G City-2, Degree College, Qayum Nagger, City-1, T.T. Mill
09/08/2017 (0830-1130 hrs)
--------------
17/08/2017 (0830-1130 hrs)
132kv Peshawar Industrial 11kv Swati Gate 08/08/2017 (0700-1000 hrs)
132kv Muree Road, Abbott Abad
-------------------
132kv AMC Abbott Abad
11kv Sherwan
-----------------
11kv Tarnawal
10,17,24/08/2017 (0800-1200 hrs)
---------------------------
15,21/08/2017 (0800-1200 hrs)
132kv Peshawar City
-------------------
-do-
11kv Nishter Abad
-----------------
11kv Chamkani, 11kv NHA, 11kv Jagra, 11kv Chughal Pura
07,08,09,10,15,16,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31/08/2017 (0800-1400 hrs)
---------------------------
-do-
132kv Peshawar University 11kv Hayat Abad Medical Complex, 11kv Hayatabad-4, 11kv Hayatabad-5, 11kv Agricultural, 11kv Canal Town 07,09,12/08/2017 (0700-1200 hrs)
132kv Substation Peshawar City 11kv MES-I, 11kv Fort Jail, 11kv NCR, 11kv Deans Trade Centre 05/08/2017 (0600-0830 hrs)
132kv Peshawar City
-------------------
132kv Shahibagh
---------------
132kv Rahman Baba
-----------------
13kv Peshawar City
11kv Lala, 11kv Jagrah, 11kv Chamkani, 11kv Nishtarabad, 11kv Zaryab, 11kv Sikandarpura, 11kv City Town, 11kv Islamabad, 11kv Faqir Abad-2
-----------------------
11kv Daudzai-I & II, 11kv Idustrial Naguman, 11kv Naguman, 11kv Khazana, 11kv Haryana-I
----------------------
11kv Hazar Khani, 11kv Mera Kachori, 11kv New Urmar
----------------------
11kv Baghbanan, 11kv Old Urmer
05,07,08/08/2017 (0800-1400 hrs)
--------------------
05,06,07/08/2017 (0800-1400 hrs)
--------------------
05,07,09,12,14,16/08/2017 (0800-1400 hrs)
--------------------
05,07,09,12,14,16/08/2017 (0800-1400 hrs)
132kv GSS Gadoon Swabi
----------------------
132kv Swabi
-----------
132kv Swabi
11kv New Marghuz Feeder
-----------------------
11kv Marghuz
------------
11kv Shah Mansoor Hospital, 11kv Town-I & II, 11kv Marghuz Rural, 11kv Panjpir, 11kv Zaida, 11kv Lahore City, 11kv Chota Lahore
05/08/2017 (1000-1300 hrs)
-----------------------
05,06,12,13,19,20,26,27/08/2017 (0900-1300 hrs)
-----------------------
-do-
132kv Dargai 11kv Kot, 11kv Taj Wood, 11kv Hero Shah, 11kv Wazir Abad, 11kv Agra, 11kv Dargai, 11kv Industrial, 11kv Sher Steel, 11kv Ali Steel, 11kv Mian Khan, 11kv Taj Steel-I & II, 11kv New Kot Feeder, 11kv Mian Khan New, 11kv Palai Feeder 07, 10, 21, 24, 28, 31/08/2017 (0800-1400 hrs)
132kv Kohat-Gurguri No areas will be affected. 02/08/2017 (0830-1630 hrs)